کتاب پرابلم متروپل یوس Problems :مسئله های ریاضی

35,000 تومان

این کتاب شامل مسئله های تشریحی درس ریاضی بوده و دارای صورت تشریحی میباشد.

برای خواندن و پاسخ به سوالات این کتاب باید متقاضی اشنایی نسبی نسبت به زبان ترکی یا انگلیسی داشته باشد.

ناموجود