کتاب هوش پوزا

55,000 تومان

سر فصل های هوش

  • کلمات عبور
  • روابط شکل
  • سری شماره
  • عملیات
  • تعداد شکل روابط
  • جدول ها
  • عدد ها
  • نمودارها
  • محیط و مساحت
کتاب هوش پوزا

55,000 تومان