کتابهای کنکور ترکیه ۲۰۱۹

موسسه گاما تامین کننده کتابهای کنکور ترکیه از انتشارات متروپل در کل کشور می باشد که هر ۳ مبحث آموزشی کنکور ترکیه یا همان آزمون یوس شامل دروس ریاضی، هندسه و هوش در بر میگیرد.

کتاب ها با پست پیشتاز  ارسال خواهد شد و در مدت زمان ۴۸ ساعت کاری دریافت خواهید کرد.