کتاب هوش2 متروپل 2020

39,000 تومان

سرفصل های کتاب هوش متروپل

  • کلمات عبور
  • روابط شکل
  • سری شماره
  • عملیات
  • تعداد شکل روابط
  • جدول ها
  • عدد ها
  • نمودارها
  • محیط و مساحت

کتاب هوش2 متروپل 2020

39,000 تومان