کتاب ریاضی تی نی تی – خودآموز ریاضی یوس

60,000 تومان

کتاب های خودآموز تی نی تی

کتاب های تی نی تی درسنامه های خوبی به زبان فارسی دارند و بسیار عالی مباحث را به فارسی تویضیح میدهند.

منظور از خودآموزی این است که دانش آموز بدون نیاز معلم به تنهایی در خانه کتاب ها را بخواند.

اما

پیشنهاد ما این است که در کنار کتاب های پوزا یا متروپل استفاده شود.

 • اعداد
 • اعداد گویا، گنگ و مبنا ها
 • اتحادها و عبارات جبری، فاکتور گیری و کاربرد اتحاد ها
 • نسبت ها و تناسب
 • توان
 • رادیکال
 • معادلات درجه اول
 • نامعادلات درجه اول
 • قدر مطلق
 • اصول شمارش و احتمالات
 • مجموعه ها
 • توابع
 • همنهشتی
 • چند جمله ای ها
 • معادلات درجه دوم
 • نامعادلات درجه دوم
 • نا معادلات درجه دوم
 • مثلثات 1
 • مثلثات 2
 • اعداد مختلط
 • لگاریتم
 • اصل استقرای ریاضی ، دنباله ها و سری ها
 • بسط دوجمله ای ها
 • ماتریس و دترمینان
 • دامنه توابع خاص
 • حد
 • مشتق
 • انتگرال نا معین
 • انتگرال نا معین

در صورت وجود هر گونه مشکل در دانلود فایل ها یا سوالات متداول با شماره زیر تماس بگیرید:

09926908534

کتاب ریاضی تی نی تی – خودآموز ریاضی یوس

60,000 تومان